sath sampradhAya sAram

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:
AzhwAr, emperumAnAr, piLLai lOkAchAryar, jIyar


Articles related to our pUrvAchAryas and their works.

viSishtAdhvaitha philosophy sath sampradhAyam principles 


Establishing the validity and glories of AzhwArs and their dhivya prabhandhams


AzhwAr/AchArya vaibhavam 
adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://ponnadi.blogspot.in/ , also visit http://guruparamparai.wordpress.com

No comments:

Post a Comment